Convergence of densities of some functionals of Gaussian processes

Thời gian: 15:00 đến 16:30 Ngày 26/11/2020

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Quang Dũng