VIASM Data Science Kick-off: Hiroshi Motoda's lecture and DS Lab Opening

Thời gian: 14:00 đến 17:00 Ngày 13/04/2018

Địa điểm: P. 702, tầng 7 thư viện Tạ Quang Bửu, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Báo cáo viên: Hiroshi Motoda

Tóm tắt:
VIASM Data Science Kick-off: Hiroshi Motoda's lecture and DS Lab Opening 
14:00 - 17:00, April 13, 2018 @ Conference Room 702, 7th floor Ta Quang Buu Library.

Agenda
- 14:00-15:30: Hiroshi Motoda's Lecture: Artificial Intelligence Research in the era of Data Science - Challenge and Recent Advancement   
- 15h30-15h45: Coffee break
- 15:45-17:00: VIASM DS Lab Opening.

--------------------------------------------
Hiroshi Motoda's Lecture:
Tiêu đề: Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo trong kỷ nguyên Khoa học Dữ liệu Các thách thức và tiến bộ gần đây 
Tóm tắt: Nghiên cứu về AI bắt đầu từ những năm 1950 đã thay đổi khi dựa ngày càng nhiều hơn vào học máy và khai phá dữ liệu, và gần đây với “Khoa học Dữ liệu”. Trong bài nói chuyện này tôi sẽ trình bày quan điểm của mình về AI và những thách thức, đặc biệt trong bối cảnh của khoa học dữ liệu.
Giảng viên:  Hiroshi Motoda - Osaka University and AFOSR/AOARD (http://www.ar.sanken.osaka-u.ac.jp/~motoda/motopreg.html)
Tiểu sử: Tiến sĩ Hiroshi Motoda là giáo sư danh dự của Đại học Osaka và hiện là cố vấn khoa học của AFOSR / AOARD (Văn phòng Nghiên cứu và Phát triển Không gian vũ trụ của Không quân Hoa Kỳ).
Hơn 30 năm qua, nghiên cứu của ông tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, phát hiện tri thức khoa học, học máy và khai phá dữ liệu. Ông nhận bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ từ Đại học Tokyo. Ông là tác giả của 114 bài báo tạp chí, hơn 200 bài báo hội nghị, viết 3 cuốn sách và biên soạn 20 sách. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng về bài báo hay nhất, về những thành tích nghiên cứu nổi bật và đóng góp xuất sắc.