Elements of Quasiconvex Subdifferential Calculus (by J.P. Penot & C. Zalinescu)

Thời gian: 14:00 đến 17:00 Ngày 22/01/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Lê Hải Yến