Enumerative geometry via localization formula in equivariant cohomology.

Thời gian: 10:30 đến 12:00 Ngày 10/05/2022

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Đặng Tuấn Hiệp - ĐH Đà Lạt

Tóm tắt:

Enumerative Geometry is a branch of Algebraic Geometry studying questions asking to count how many geometric objects satisfy given geometric conditions. In this talk, we present how to use the localization formula in equivariant cohomology to solve some questions in enumerative geometry.