Forum "Math-for-Industry" 2021: Mathematics for Digital Economy

Thời gian: 08:00:13/12/2021 đến 17:00:16/12/2021

Địa điểm: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán