Giới thiệu tổng quan về tính toán Bayes (Introduction to Bayesian computation) - Phần 2

Thời gian: 14:00 đến 16:00 Ngày 08/02/2023

Địa điểm: C102, VIASM

Báo cáo viên: Đỗ Văn Cường, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội