Golden ratio algorithms for solving equilibrium problems in Hilbert spaces

Thời gian: 14:00 đến 17:00 Ngày 27/11/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Vinh