BUỔI GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỌC BỔNG NGÀNH TOÁN, TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC NĂM 2019

Thời gian: 15:30 đến 17:30 Ngày 21/02/2019

Địa điểm: B4-705, VIASM

Tóm tắt:

Chi tiết xem tại: THÔNG BÁO BUỔI GIỚI THIỆU MỘT SỐ HỌC BỔNG NGÀNH TOÁN, TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC NĂM 2019