High-dimensional approximation and applications

Thời gian: 09:00 đến 11:00 ngày 25/05/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 01/06/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 08/06/2022, 09:00 đến 11:00 ngày 15/06/2022,

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Đinh Dũng (Viện CNTT, Đại học Quốc gia HN), Nguyễn Văn Kiên (ĐH Giao thông vận tải), Nguyễn Anh Ngọc (ĐH Giao thông vận tải)