Introduction to multiple zeta values

Thời gian: 09:30 đến 11:30 Ngày 07/04/2021

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Lê Khắc Nhuận (Viện Toán)

Tóm tắt:

This talk is based on Chapter I of the book "J. Fresan, Multiple zeta values: from numbers to motives" (Clay Mathematics Proceedings) written by Burgos Gil - Fresan.