Introduction to the density of positive closed currents and some applications

Thời gian: 14:00 đến 17:00 Ngày 19/07/2022

Địa điểm: C102, VIASM

Báo cáo viên: Huỳnh Đình Tuân, (ĐH Sư phạm, ĐH Huế)

Tóm tắt:

This is the second talk on the density of positive closed currents