Hội thảo Việt Nhật về Đại số giao hoán lần thứ 8

Thời gian: 09:00:21/03/2016 đến 12:00:25/03/2016

Địa điểm: Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh

Ban tổ chức: Nguyễn Tự Cường, Lê Tuấn Hoa, Ngô Việt Trung (Viện Toán học), Shiro Goto, Yukio Nakamura (Meiji University), Ken-ichi Yoshida (Nihon University).

Mục đích: Đây là hoạt động khoa học được tổ chức thường xuyên từ năm 2001 giữa các nhà toán học Việt Nam và Nhật Bản nhằm thúc đẩy sự hợp tác nghiên cứu.

Tóm tắt:

Cơ quan tổ chức:  Viện Toán học (IMH) và Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM).

Ban tổ chức địa phương: Đoàn Trung Cường, Hà Minh Lam, Ngô Việt Trung (Viện Toán học), Nguyễn Phụ Hoàng Lân (Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội). 

Đăng ký tham dự: jvseminar2016@math.ac.vn

Trang web hội nghị: http://math.ac.vn/conference/jv-seminar2016

Các đơn vị tài trợ:

  • Viện Toán học
  • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  • Viện nghiên cứu cao cấp về Toán
  • Quỹ nghiên cứu và phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia