Hội thảo Toán rời rạc NTU- VIASM lần thứ nhất

Thời gian: 08:00:27/12/2014 đến 17:00:30/12/2014

Địa điểm: B4-705, VIASM

Ban tổ chức: Nguyễn Hữu Dư, Phan Thị Hà Dương, San Ling, Huaxiong Wang, Chaoping Xing. Ban tổ chức địa phương: Trần Thị Bích Diệp, Ngô Thiên Nga, Nguyễn Ngọc Tuấn.

Ban khoa học: Nguyễn Hữu Dư, Phan Thị Hà Dương, San Ling, Huaxiong Wang, Chaoping Xing.

Mục đích: Hội thảo lần thứ nhất về Toán rời rạc được Trường Nanyang Technological University (NTU) và Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức. Hội thảo sẽ mời các nhà khoa học của Singapore và Việt Nam trình bày các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Toán rời rạc – một lĩnh vực càng ngày càng gắn kết với nhiều chuyên ngành toán học khác như đại số, hình học, xác xuất vv, và có nhiều ứng dụng sâu rộng trong các khoa học khác cũng như trong cuộc sống. Hội thảo sẽ tạo điều kiện và thúc đẩy các trao đổi khoa học và tiến tới thiết lập các hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu.

Báo cáo mời: 1. Phong Quang Nguyen Inria, France and Tsinghua University, China 2. Moshe Rosenfield University of Washington/Tacoma. USA 3. Hoeteck Wee Département d’Informatique, École Normale Supérieure, 45 rue d’Ulm, Paris 75005

Tóm tắt:

Cơ quan tài trợ: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Trường Nanyang Technological University và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Hội thảo lần thứ nhất về Toán rời rạc được Trường Nanyang Technological University (NTU) và Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tổ chức. Hội thảo sẽ mời các nhà khoa học của Singapore và Việt Nam trình bày các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Toán rời rạc – một lĩnh vực càng ngày càng gắn kết với nhiều chuyên ngành toán học khác như đại số, hình học, xác xuất vv, và có nhiều ứng dụng sâu rộng trong các khoa học khác cũng như trong cuộc sống. Hội thảo sẽ tạo điều kiện và thúc đẩy các trao đổi khoa học và tiến tới thiết lập các hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu.

Chương trình bao gồm 3 báo cáo mời toàn thể do các chuyên gia trong lĩnh vực lý thuyết đồ thị và lĩnh vực mật mã trình bày. Các báo cáo mời của các nhà khoa học Singapore và Việt nam sẽ gồm nhiều lĩnh vực của Toán rời rạc và ứng dụng như mã hóa, tổ hợp đếm, đồ thị, đại số tổ hợp, lý thuyết thuật toán, tối ưu tổ hợp, mô hình hóa và mô phỏng.