Kan’s extension

Thời gian: 14:30 đến 16:30 Ngày 26/01/2022

Địa điểm: C102, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

Tóm tắt:

 Introduction to Kan’s extension.