Leavitt path algebras are Bezout

Thời gian: 14:00 đến 15:30 ngày 24/05/2018, 09:00 đến 11:00 ngày 25/05/2018,

Địa điểm: B4-705, VIASM

Báo cáo viên: Trịnh Thanh Đèo

Tóm tắt:

We represent Abarms-Mantese-Tonolo's recent result about Bezout Leavitt path algebras.