Limits and Colimits

Thời gian: 14:30 đến 16:30 ngày 17/11/2021, 14:30 đến 16:30 ngày 24/11/2021, 14:30 đến 16:30 ngày 01/12/2021,

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

Tóm tắt:

Introduction to Limits and Colimits.