Liouville type theorems for fractional parabolic equations/systems

Thời gian: 15:00 đến 16:30 Ngày 27/10/2021

Địa điểm: C102, VIASM

Báo cáo viên: Dương Anh Tuấn