Trường hè về Lược đồ Chữ ký dựa trên Lưới

Thời gian: 14:00:25/06/2018 đến 17:00:29/06/2018

Địa điểm: Hội trường C2, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Ban tổ chức: Lê Minh Hà (VIASM); Dương Hoàng Dũng (Kyushu University, Japan)

Ban khoa học: Lê Minh Hà (VIASM); Dương Hoàng Dũng (Kyushu University, Japan)

Mục đích: This is an introductory course on lattice-based signatures. We first introduce theoretical background and constructions of lattice signatures. Then we will cover attacks against lattice signature schemes including fault attacks and side-channel attacks. In particular, we will focus on the BLISS signature scheme, which is one of the most efficient post-quantum signature schemes.

Báo cáo mời: Dr. Mehdi Tibouchi 

Xem thêm tại: Giới thiệu về GS Tibouchi - Phan Dương Hiệu

Tiến Sĩ Mehdi Tibouchi tốt nghiệp tiến sĩ từ ENS Paris dưới sự hướng dẫn của David Naccache và Jean-Sébastien Coron. Hiện tại, Tiến Sĩ Mehdi Tibouchi đang là nhà nghiên cứu xuất sắc tại Phòng nghiên cứu Okamoto thuộc công ty NTT ở Nhật Bản. Ông là một chuyên gia về mật mã đường cong đại số, về thám mã RSA và về mật mã dưạ trên lưới. 

Cơ quan tổ chức và tài trợ: VIASM

Đăng ký tham dự: VIASM cordially invites all interested colleagues, Master & PhD students to participate the school. There will be no conference fee. For online registration, please go to:  http://viasm.edu.vn/hdkh/ls2018?userkey=dang-ky-tham-du

Deadline for registration: May 31, 2018

Ngôn ngữ chính trong workshop:  English 

Lịch dự kiến: 

The lectures will start from 14:00 to 17:00 including 30 minutes break in between.

The tentative schedule is as follows:

  1. Digital signatures
  2. Lattice-based signatures: introduction
  3. Lattice-based signatures: constructions
  4. Fault attacks on lattice-based signatures
  5. Side-channel attacks on lattice-based signatures