Machine Learning Methods

Thời gian: 13:30 đến 16:30 Ngày 15/05/2018

Địa điểm: B4-705, VIASM

Báo cáo viên: Prof. Ho Tu Bao

Tóm tắt:

Ngày 15.5.2018: Phương pháp xây dựng hạ tầng dữ liệu.