Malliavin calculus and central limit theorem

Thời gian: 09:00 đến 10:30 Ngày 26/03/2021

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: TS. Phạm Việt Hùng