Malliavin calculus for jump diffusion processes

Thời gian: 09:00 đến 10:30 Ngày 12/03/2021

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: TS. Trần Ngọc Khuê