Malliavin calculus for jump diffusion processes (part 1 + 2)

Thời gian: 09:00 đến 10:30 ngày 12/03/2021, 09:00 đến 10:30 ngày 28/05/2021,

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: TS. Trần Ngọc Khuê