Workshop Mathematical Methods for Climate and Environment

Thời gian: 08:20 đến 17:00 Ngày 03/01/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM

Ban tổ chức:
Lê Minh Hà (VIASM)
Nguyễn Hữu Dư (VNU-University of Science and VIASM)

Cơ quan tổ chức và tài trợ: VIASM

Báo cáo mời:

Prof. Jeroen Lamb (Imperial College London, UK) 

Prof. Phan Van Tan (VNU-University of Science)

Dr. Trần Ngọc Anh (VNU-University of Science)

Dr. Phạm Văn Chiến (Thuyloi University)

Dr. Nguyễn Ngọc Doanh (Thuyloi University)

Ngôn ngữ chính trong workshop:  English