Giả thuyết đơn đạo và Lý thuyết kì dị

Thời gian: 09:00:13/01/2017 đến 17:00:16/01/2017

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh

Ban tổ chức: Phó Đức Tài, Nguyễn Tất Thắng, Lê Quý Thường

Ban khoa học: Nero Budur, Nguyễn Hồng Đức, Phó Đức Tài, Lê Quý Thường

Mục đích: Mục đích của Hội thảo này là thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nhóm nghiên cứu về lý thuyết kì dị của Bỉ và Việt năm, đặc biệt hội thảo sẽ thảo luận về các phương pháp tiếp cận Giả thuyết đơn đạo, một trong những bài toán quan trọng nhất của Lý thuyết kì dị và Hình học đại số.

Báo cáo mời: Nero Budur (KU Leuven, Leuven), Nguyễn Hồng Đức (BCAM, Bilbao), Phó Đức Tài (VNU, Hanoi), Nguyễn Tất Thắng (Hanoi Institute of Mathematics, Hanoi), Lê Quý Thường (VNU, Hanoi)

Cơ quan tổ chức và tài trợ:

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM), Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED, đề tài mang mã số FWO.101.2015.02)

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Contact (Liên hệ):

Lê Quý Thường, VIASM, Tel: 0904188213, E-mail: leqthuong@gmail.com

Phó Đức Tài, Tel: 0988555302, E-mail: phoductai@gmail.com