Workshop: Môđun trên vành giao hoán và ứng dụng

Thời gian: 08:00:25/05/2019 đến 17:00:27/05/2019

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh

Ban chương trình (Scientific Committee):  GS. TSKH. Nguyễn Tự Cường (Viện toán học Hà nội), GS. TS. Lê Thị Thanh Nhàn (Bộ Giáo dục & Đào tạo), PGS. TS. Trần Tuấn Nam (Viện nghiên cứu cao cấp về toán, ĐHSP Tp. HCM), PGS. TS. Cao Huy Linh (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), TS. Nguyễn Minh Trí (Viện nghiên cứu cao cấp về toán, Đại học Đồng nai), TS. Đinh Thành Trung (Viện nghiên cứu cao cấp về toán).

Ban tổ chức: PGS. TS. Trần Tuấn Nam (Viện nghiên cứu cao cấp về toán, ĐHSP Tp. HCM), PGS. TS. Cao Huy Linh (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), TS. Đoàn Trung Cường (Viện toán học Hà nội), TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), TS. Nguyễn Minh Trí (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), TS. Đinh Thành Trung (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), Đỗ Ngọc Yến (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Loan (Trường ĐH Vinh), TS. Trần Nguyên An (Trường ĐHSP, ĐH Thái Nguyên).  

Cơ quan tổ chức và tài trợ (Host institution): VIASM

Objective: Các báo cáo của Hội nghị sẽ tập trung vào các kết quả nghiên cứu gần đây trên thế giới và  của nhóm nghiên cứu trong nước về cấu trúc của các môđun trên vành giao hoán và các ứng dụng của nó.

Bài giảng mời (Invited lecturers):  

- GS. TSKH. Ngô Việt Trung

- GS. TSKH. Lê Tuấn Hoa

Báo cáo mời (Invited speakers):  Lê Thị Thanh Nhàn (Bộ Giáo dục & Đào tạo), Nguyễn Minh Trí (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), Nguyễn Phụ Hoàng Lân (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), Đinh Thành Trung (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), Trần Tuấn Nam (Viện nghiên cứu cao cấp về toán, ĐHSP. Tp. HCM), Cao Huy Linh (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), Đỗ Ngọc Yến (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), Lê Quang Long (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), Đoàn Trung Cường (Viện Toán học), Phạm Hùng Quý (Trường ĐH FPT), Trần Nam Trung (Viện Toán học), Trần Nguyên An (Trường ĐHSP, ĐH Thái Nguyên), Trần Đỗ Minh Châu (Trường ĐHSP, ĐH Thái Nguyên), Nguyễn Thị Dung (Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên), Trần Đức Dũng (Trường ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên), Nguyễn Văn Hoàng  (Trường ĐHSP, ĐH Thái Nguyên), Phạm Hữu Khánh (Trường ĐH Tây Nguyên), Nguyễn Thị Hồng Loan (Trường ĐH Vinh), Nguyễn Tuấn Long (Trường ĐH Kinh tế quốc dân), Nguyễn Thị Kiều Nga (Trường ĐHSP Hà Nội 2), Lưu Phương Thảo (Trường ĐHSP, ĐH Thái Nguyên).

Language (Ngôn ngữ chính trong workshop):  Tiếng Anh

Tentative schedule (Lịch dự kiến): 25 - 27/5/2019

Contact (Liên hệ): 

- Nguyễn Minh Trí, email: triminhng@gmail.com

- Nguyễn Phụ Hoàng Lân, email: nphlan@gmail.com