Workshop: Môđun trên vành giao hoán và ứng dụng

Thời gian: 08:00:25/05/2019 đến 17:00:27/05/2019

Địa điểm: Tuần Châu, Quảng Ninh

Ban chương trình (Scientific Committee):  GS. TSKH. Nguyễn Tự Cường (Viện toán học Hà nội), GS. TSKH. Lê Tuấn Hoa (Viện toán học Hà nội), GS. TS. Lê Thị Thanh Nhàn (Bộ Giáo dục & Đào tạo), PGS. TS. Trần Tuấn Nam (Viện nghiên cứu cao cấp về toán, ĐHSP Tp. HCM), TS. Đoàn Trung Cường (Viện toán học Hà nội), PGS. TS. Cao Huy Linh (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), TS. Nguyễn Minh Trí (Viện nghiên cứu cao cấp về toán, Đại học Đồng nai), TS. Đinh Thành Trung (Viện nghiên cứu cao cấp về toán).

Ban tổ chức: PGS. TS. Trần Tuấn Nam (Viện nghiên cứu cao cấp về toán, ĐHSP Tp. HCM), PGS. TS. Cao Huy Linh (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), TS. Nguyễn Phụ Hoàng Lân (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), TS. Nguyễn Minh Trí (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), TS. Đinh Thành Trung (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), Đỗ Ngọc Yến (Viện nghiên cứu cao cấp về toán).  

Cơ quan tổ chức và tài trợ (Host institution): VIASM

Objective: Các báo cáo của Hội nghị sẽ tập trung vào các kết quả nghiên cứu gần đây trên thế giới và của nhóm nghiên cứu trong nước về cấu trúc của các môđun trên vành giao hoán và các ứng dụng của nó

Bài giảng mời (Invited lecturers):  

- GS. TSKH. Lê Tuấn Hoa

Báo cáo mời (Invited speakers):  Phạm Hùng Quý (Trường ĐH FPT), Seyed Amin Seyed Fakhari (Viện toán học Hà nội), Trần Tuấn Nam (Viện nghiên cứu cao cấp về toán, ĐHSP. Tp. HCM), Cao Huy Linh (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), Đinh Thành Trung (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), Nguyễn Minh Trí (Viện nghiên cứu cao cấp về toán), Lê Quang Long (Viện nghiên cứu cao cấp về toán, Đại học Đồng nai), Lê Xuân Dũng (ĐH Hồng Đức), Nguyễn Thị Thanh Tâm (ĐH Hùng Vương), Nguyễn Thu Hằng (ĐH khoa học, Đại học Thái Nguyên), Phạm Hồng Nam (ĐH  khoa học, Đại học Thái Nguyên), Đỗ Văn Kiên (Trường ĐHSP Hà Nội 2), Trần Đức Dũng (ĐHKH Thái nguyên), Lưu Phương Thảo (ĐHSP Thái nguyên).

Language (Ngôn ngữ chính trong workshop):  Tiếng Anh

Tentative schedule (Lịch dự kiến): 25 - 27/5/2019

Contact (Liên hệ): 

- Trần Tuấn Nam, email: namtuantran@gmail.com

- Nguyễn Minh Trí, email: triminhng@gmail.com

- Nguyễn Phụ Hoàng Lân, email: nphlan@gmail.com