Một số đóng góp trong bài toán phân tích chùm các hàm mật độ xác suất

Thời gian: 15:00 đến 16:00 Ngày 31/05/2023

Địa điểm: Phòng A204, VIASM

Báo cáo viên: TS. Nguyễn Trang Thảo, Trường ĐH Văn Lang TP.HCM