Một số vấn đề về chọn mẫu trong nghiên cứu Khoa học xã hội

Thời gian: 14:00 đến 16:00 Ngày 20/10/2021

Địa điểm: Online

Báo cáo viên: ThS.Hoàng Thế Kỷ - Liên minh tổ chức Đa dạng sinh học và Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế

Tóm tắt:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminar Thống kê Ứng dụng

Website: https://sites.google.com/view/tkud/home 

Thời gian

Giảng viên

Tên bài giảng

6/10/21

(14:00-16:00)

TS. Trịnh Thị Hường

Trường Đại học Thương mại

Thư viện tidyverse trong phần mềm R

13/10/21

(9:00-11:00)

TS. Trần Thị Tuấn Anh

Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh

Hiện tượng nội sinh và ước lượng với biến công cụ

20/10/21

(14:00-16:00)

ThS. Hoàng Thế Kỷ

Liên minh tổ chức Đa dạng sinh học và Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế

Một số vấn đề về chọn mẫu trong nghiên cứu Khoa học xã hội

27/10/21

(14:00-16:00)

PGS. Ngô Hoàng Long

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Giới thiệu mô hình hồi quy cộng tính tổng quát (A generalized additive model - GAM)

TS. Trịnh Thị Hường -  Trường Đại học Thương mại

Tóm tắt: Trong báo cáo này, chúng tôi giới thiệu thư viện tidyverse trong R, gồm nhiều gói lệnh (packages) để phục vụ sử dụng R cho nghiên cứu khoa học dữ liệu. Bài trình bày tập trung vào các thao tác trực quan hóa dữ liệu, chuyển đổi và thao tác với các thành phần khác nhau của dữ liệu. Các ví dụ minh họa trên R sử dụng từ sách "R for data science: import, tidy, transform, visualize, and model data". Wickham, Hadley, and Garrett Grolemund (2016). 

TS. Trần Thị Tuấn Anh - Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh 

ThS.Hoàng Thế Kỷ - Liên minh tổ chức Đa dạng sinh học và Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế (The Alliance of Bioversity International and CIAT). 

PGS. Ngô Hoàng Long - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội