Một số vấn đề về lý thuyết đồ thị (Some problems in Graph theory).

Thời gian: 13:30 đến 15:30 ngày 04/12/2019, 13:30 đến 15:30 ngày 11/12/2019, 13:30 đến 15:30 ngày 18/12/2019, 13:30 đến 15:30 ngày 25/12/2019,

Địa điểm: B4-705, VIASM

4/12: TS. Phạm Hoàng Hà: Một số vấn đề về cây bao trùm của đồ thị liên thông (On the spanning tree problems of  connected graphs). 
11/12:TS. Đặng Đình Hanh: Cây bao trùm với một vài đỉnh rẽ nhánh (On spanning trees with few branch vertices).  
18/12:  TS. Phạm Hoàng Hà: Một số vấn đề về cạnh cắt của đồ thị (On the cut-edge problems of connected graphs).
25/12: TS. Đoàn Duy Trung: Một số điều kiện chặt để đồ thị có một vài cạnh cắt (Some sharp conditions for graphs to have few cut-edges).