Navier-Stokes equations with regularity in one direction

Thời gian: 10:00 đến 11:30 Ngày 19/12/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Ngo Van Giang, ThaiNguyen University of Technology