On the generalized Pearson system of distributions

Thời gian: 09:00 đến 10:30 Ngày 09/04/2021

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: TS. Lê Thanh Bính