On the generalized Pearson system of distributions (part 1 + 2)

Thời gian: 09:00 đến 10:30 ngày 09/04/2021, 09:00 đến 10:30 ngày 14/05/2021,

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: TS. Lê Thanh Bính