On the maximum rank of Hermitian pencils and applications

Thời gian: 14:30 đến 16:30 Ngày 26/01/2022

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Lê Thanh Hiếu - ĐH Quy Nhơn

Tóm tắt:

This talk aims at discussing an algorithm for finding the maximum rank of a Hermitian pencil. Several applications in will be discussed.

Tham dự Online tạihttps://meet.google.com/vtn-uxwm-nnz