On the divisibility of class numbers of imaginary quadratic fields and Iizuka's conjecture

Thời gian: 10:00 đến 11:00 Ngày 13/03/2023

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Trịnh Duy Tiến (Hanoi National University of Education)