p-adic integration and p-adic zeta functions

Thời gian:

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Lê Quý Thường