Bài giảng đại chúng: "Ứng dụng của tôpô trong nghiên cứu về hệ thần kinh"

Thời gian: 14:00 đến 15:00 Ngày 16/12/2019

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Prof. Kathryn Hess, École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland

Chi tiết xem tại: https://viasm.edu.vn/hoat-dong-khoa-hoc/hoat-dong-trong-nam/pho-bien-kien-thuc/chi-tiet/p-topo2019