Phân loại hàm mật độ xác suất và ứng dụng cho dữ liệu ảnh.

Thời gian: 14:00 đến 15:00 Ngày 31/05/2023

Địa điểm: Phòng A204, VIASM

Báo cáo viên: PGS.TS. Võ Văn Tài, Trường Đại học Cần Thơ