Phổ Brown-Peterson

Thời gian: 14:30 đến 17:30 ngày 03/04/2018, 14:30 đến 17:30 ngày 10/04/2018, 14:30 đến 17:30 ngày 24/04/2018,

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Cường

Tóm tắt:

Phổ Brown-Peterson là một trong những công cụ quan trọng trong Tô-pô Đại số. Các cấu trúc tuần hoàn trên nhóm đồng luân của mặt cầu được phát hiện nhờ sử dụng các phổ này. Trong bài nói này, chúng tôi trình bày cách xây dựng và một số tính chất quan trọng của phổ Brown-Peterson.