Phương pháp vô hướng hóa trong tối ưu vectơ suy rộng

Thời gian: 09:00 đến 11:00 Ngày 30/10/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: PGS. TS Trương Quang Bảo