Random walk in cone

Thời gian: 09:00 đến 10:30 Ngày 19/03/2021

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: PGS. TS. Đoàn Thái Sơn