Regularity of weak solutions for the Navier - Stokes equations via energy criteria in general domains

Thời gian: 10:00 đến 11:30 ngày 19/09/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 26/09/2018, 10:00 đến 11:30 ngày 03/10/2018, 14:00 đến 15:30 ngày 10/10/2018,

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Vu Thuy Duong, Quang Ninh University

Tóm tắt:

abstract-nmtri.jpg