Relative trace formula and distinguished representations

Thời gian: 14:00 đến 16:00 ngày 17/02/2022, 14:00 đến 16:00 ngày 10/03/2022,

Địa điểm: Online

Báo cáo viên: Đỗ Việt Cường - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN

Tóm tắt:
In this talk we shall give an introduction to relative trace formula and its application in classifying distinguished representations.