Self-adaptive gradient projection algorithms for variational inequalities involving non-Lipschitz-continuous operators

Thời gian: 14:00 đến 17:00 Ngày 11/09/2018

Địa điểm: C2-714, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Thế Vinh