Seminar: An extension of Bremner and Macleod theorem

Thời gian: 09:00 đến 10:30 Ngày 12/09/2023

Địa điểm: Phòng C102, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội

Báo cáo viên: Nguyen Xuan Tho (Hanoi University of Science and Technology)