Seminar: Eigenvalue estimates for the Kohn Laplacian

Thời gian: 14:30 đến 16:00 Ngày 22/05/2023

Địa điểm: Phòng C101, Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

Báo cáo viên: Dương Ngọc Sơn (Phenikaa University)