Seminar: Exponential dichotomy of differential equations on the line

Thời gian: 14:30 đến 16:30 Ngày 23/03/2023

Địa điểm: Phòng C102, VIASM

Tóm tắt:

Seminar: Exponential dichotomy of differential equations on the line

Thời gian: 14h30-16h30 ngày 23/3/2023

Địa điểm: Phòng C102, VIASM

Báo cáo viên: Nguyen Ngoc Huy (Thuyloi University)

Hình thức: trực tiếp