Seminar: Hidden convexity of quadratic systems and its application

Thời gian: 09:30 đến 10:30 ngày 23/04/2024, 09:30 đến 10:30 ngày 07/05/2024,

Địa điểm: Phòng C101, VIASM

Báo cáo: Trần Văn Nghị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2