Seminar on Infinity Categories: Introductory Talk

Thời gian: 14:00 đến 15:30 Ngày 23/03/2021

Địa điểm: C101, VIASM

Báo cáo viên: Hoàng Trọng Nam Anh (University of Minnesota)

Website chi tiết: https://sites.google.com/hus.edu.vn/seminar/trang-ch%E1%BB%A7