Seminar: “Some applications of Fréchet and limiting second-order subdifferentials”

Thời gian: 09:30 đến 10:30 ngày 14/05/2024, 09:30 đến 10:30 ngày 21/05/2024,

Địa điểm: B102, VIASM

Báo cáo viên: Nguyễn Đông Yên (Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)