Seminar: Tensorial wave equations on global hyperbolic manifolds (part 2): the fully asymptotic behaviours

Thời gian: 08:30 đến 10:00 Ngày 30/11/2023

Địa điểm: Phòng C101, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội

Speaker: Dr. Phạm Trường Xuân (VNU University of Education)