Seminar: Tensorial wave equations on smooth global hyperbolic manifolds: part 1, abstract theory and applications

Thời gian: 08:30 đến 10:00 Ngày 21/09/2023

Địa điểm: Phòng C102, VIASM, 157 phố Chùa Láng, Hà Nội

Speaker: Phạm Trường Xuân